Audacity | Audace | Τόλμη | Audàcia

Myriam Oddon

Kalliopi Stavroudi

“When we are able to share what we love, we feel good”

“The difficulties are broken into small pieces when we dare to follow what we love”

“Quand on peut partager ce qu’on aime, on se sent bien”

“Tout problème trouve sa solution quand on ose suivre ce qu’on aime”

“Όταν είμαστε σε θέση να μοιραστούμε αυτό που αγαπάμε, νιώθουμε καλά”

“Οι δυσκολίες χωρίζονται σε μικρά κομμάτια όταν τολμάμε και ακολουθούμε αυτό που αγαπάμε”

“Quan som capaços de compartir allò que ens agrada, ens sentim bé”

“Les dificultats es trenquen en mil bocins quan ens atrevim a seguir allò que ens agrada”

Myriam Oddon

Domaine de Blacher, Saint-Julien en Saint-Alban, Ardèche, France

https://www.domainedeblacher.com

EN The Blacher estate in Ardèche is the poetic expression of daily gratitude. Myriam has been a  true sorceress in the processing of grapes into balsamic vinegar for more than 10 years. She has created, with her husband and their 4 children, a space of production, of life, for and with others. Between vats, barrels pave the way of an agro tourism activity in the line of contemporary agricultural and environmental challenges. Myriam and Etienne have developed a local answer to face the acceleration, disintegration and lack of introspection of our society. They also wish to be part of the historical European path about the Huguenots, which will be an even greater achievement.

FR Le Domaine de Blacher en Ardèche  est l’expression d’une poétique de la gratitude au quotidien. Myriam, véritable magicienne de la transformation des raisins en vinaigre balsamique depuis plus de 10 ans, a créé avec son mari, Étienne et leurs quatre enfants un espace de production, de vie, avec et pour les autres. Entre les cuves, les tonneaux se glissent et se tissent les sentiers d’une activité agrotourisme inscrite dans les défis contemporains agri-environnementaux.  Myriam et Étienne propose une réponse rurale et locale face à la société qui s’accélère trop, se désincarne et s’oublie. Ils vont aussi faire partie du sentier historique des Huguenots, ce qui fera de leur projet une réussite encore plus remarquable.

EL Το κτήμα Blacher στην περιοχή Ardèche είναι η ποιητική έκφραση της καθημερινής ευγνωμοσύνης. Η Myriam υπήρξε εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια, μια πραγματική μάγισσα στην μεταποίηση των σταφυλιών σε βαλσάμικο ξύδι. Έχει δημιουργήσει, με τον σύζυγό της και τα 4 παιδιά τους, έναν χώρο παραγωγής, ζωής, για αυτούς αλλά και με άλλους. Μεταξύ των δεξαμενών, τα βαρέλια ανοίγουν το δρόμο μιας αγροτουριστικής δραστηριότητας στη γραμμή των σύγχρονων γεωργικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η Myriam και ο Etienne έχουν αναπτύξει μια τοπική απάντηση για να αντιμετωπίσουν την επιτάχυνση, την αποσύνθεση και την έλλειψη ενδοσκόπησης της κοινωνίας μας. Επιθυμούν επίσης να είναι μέρος του ιστορικού ευρωπαϊκού μονοπατιού για τους Ουγενότους, το οποίο θα είναι ένα ακόμη μεγαλύτερο επίτευγμα.

CAT La finca Balcher, a Ardèche, és l’expressió poètica de l’agraïment diari. La Myriam, autèntica bruixa del processament del raïm en vinagre balsàmic des de fa més de 10 anys, ha creat, amb el seu marit i els seus 4 fills, un espai de producció, de vida, per i amb els altres. Entre tines, els barrils van obrir el camí a una activitat agro-turística en línia amb els reptes agrícoles i mediambientals contemporanis. La Myriam i l’Etienne han desenvolupat una resposta local per afrontar l’acceleració, la desintegració i el llac d’introspecció de la societat. Aquesta joia, en el camí de reconeixement del patrimoni protestant, trobarà un èxit i una proposta oberta a tothom.

Kalliopi Stavroudi

Organic farmer, Green Pathway
Agricultrice biologique, Voie Verte
Βιοκαλλιεργήτρια, Πράσινο Μονοπάτι
Agricultora ecològica, Green Pathway

Katachas, Pieria, Greece

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016466025640

EN At a time when even employment was an issue for women in the village, she dared to use her family’s land to grow organic kiwis and tomatoes, and then set up her own business. It withstood the long crisis period in the Greek economy and remained stable in the market, having a place in organic stores and restaurants, at a national level and mainly in Athens. Being also the head of her family, as she was a very young widow, she raised alone her 2 sons , who, after completing their studies and gaining their own experience from the labor market, joined the business, giving it a new impetus.

FR À une époque où même trouver un emploi était un problème pour les femmes du village, elle a osé utiliser les terres familiales pour y cultiver des kiwis et des tomates biologiques, puis elle a créé sa propre entreprise. Celle-ci a résisté à la longue période de crise de l’économie grecque et elle est restée stable sur le marché en ayant sa place dans les magasins et restaurants biologiques, au niveau national et principalement à Athènes. Étant également à la tête de sa famille, comme très jeune veuve, elle a élevé seule ses 2 fils qui, après avoir terminé leurs études et acquis leur propre expérience sur le marché du travail, ont rejoint l’entreprise, lui donnant un nouvel élan.

EL Σε μια εποχή που ακόμη και η απασχόληση ήταν ζήτημα για τις γυναίκες στο χωριό, τόλμησε να χρησιμοποιήσει τη γη της οικογένειάς της για να καλλιεργήσει βιολογικά ακτινίδια και ντομάτες, και στη συνέχεια να ιδρύσει τη δική της επιχείρηση μεταποίησης. Αντέχει στη μακρά περίοδο κρίσης της ελληνικής οικονομίας και παραμένει σταθερή στην αγορά, έχοντας μια θέση σε βιολογικά καταστήματα και εστιατόρια, σε εθνικό επίπεδο και κυρίως στην Αθήνα. Όντας επίσης επικεφαλής της οικογένειάς της, καθώς έμεινε σε νεαρή ηλικία χήρα, μεγάλωσε τους 2 γιους της, οι οποίοι, αφού ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και απέκτησαν τη δική τους εμπειρία από την αγορά εργασίας, εντάχθηκαν στην επιχείρηση, δίνοντάς της νέα ώθηση.

CAT En un moment en que fins i tot l’ocupació era un problema per a les dones del poble, es va atrevir a utilitzar la terra de la seva família, cultivar kiwis i tomàquets orgànics i, a continuació, va crear el seu propi negoci. Va resistir el llarg període de crisi de l’economia grega i es va mantenir estable al mercat tenint un lloc a les botigues i restaurants orgànics, a nivell nacional i principalment a Atenes. Sent també la líder de la seva família, com era una vídua molt jove, va criar sola els seus 2 fills, que, després de completar els estudis i adquerir les seves pròpies experiències en el mercat laboral, es van incorporar al negoci donant un nou impuls.