Women’ collectives | Collectif de femmes
Συλλογικότητες γυναικών | Col·lectius de dones

Feminist collective "La Dalla"

Les Odettes

“The revolution is in the rural world! The bonds are stronger, things are done working and collaborating with each other, the more we are the better.”

“Together everything becomes possible – Dream big, take action and trust yourself”

“La révolution est dans le monde rural! Les liens sont plus forts, les choses se font en travaillant et en collaborant les unes avec les autres, plus nous sommes, mieux c’est.”

“< Ensemble tout devient possible –  Rêvez grand, passez à l’action et faites-vous confiance”

“Η επανάσταση βρίσκεται στον κόσμο της υπαίθρου! Οι δεσμοί είναι ισχυρότεροι, τα πράγματα γίνονται με συνεργατικής δουλειά, όσο περισσότερες είμαστε τόσο το καλύτερο.”

“Όλα γίνονται δυνατά όταν είμαστε μαζί- Κάντε μεγάλα όνειρα, αναλάβετε δράση και πιστέψτε στον εαυτό σας”

“< La revolució és al món rural!  Juntes més fortes, les coses es fan treballant i col·laborant entre nosaltres, com més siguem, millor.”

“Juntes, tot és possible: somia, pren mesures i confia en tu mateix”

Feminist collective "La Dalla"

Olot, Spain

https://www.facebook.com/dallafeminista

EN This is a group of 6-10 women, working to create a debate in the region of La Garrotxa about the impact of  patriarchy on our society. Also, they strive to  build new ways of relationships. The collective was created 5 years ago and has already had a high local impact in these topics, building an alternative and creative structure in the region.

FR Il s’agit d’un groupe de 6 à 10 femmes, travaillant à créer un débat dans la région de la Garrotxa sur l’impact du patriarcat dans notre société. En outre, elles travaillent à la construction de nouveaux modes de relations. Le collectif a été créé il y a 5 ans et crée déjà un fort impact local sur ces sujets, en construisant une structure alternative et créative dans la région.

EL Πρόκειται για μια ομάδα 6-10 γυναικών, που εργάζονται για να αναπτύξουν ένα διάλογο στην περιοχή της La Garrotxa σχετικά με τον αντίκτυπο της πατριαρχίας στην κοινωνία μας. Επίσης, προσπαθούν να χτίσουν νέους τρόπους σχέσεων. Το συλλογικό τους  έργο ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια και είχε ήδη μεγάλο τοπικό αντίκτυπο σε αυτά τα θέματα, δημιουργώντας μια εναλλακτική και δημιουργική δομή στην περιοχή.

CAT Es tracta d’un grup de 6-10 dones que treballa per crear un debat a la regió de la Garrotxa sobre l’impacte del patriarcat en la nostra societat. A més, treballen per construir noves formes de relació. El col·lectiu es va crear ara fa 5 anys i ja ha creat un gran impacte local en aquests temes, construint una estructura alternativa i creativa a la regió.

Les Odettes

Lamastre, France

https://www.odetteandco.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Odette-Co-315226675203165

EN Ten years ago, some women living in the Ardèche region gathered around the observation that finding work in an isolated rural community is not easy. Thanks to the appreciative approach, they dared to take the plunge and created a positive magazine, which highlighted the initiatives of women in our area. Their aim is to show the positive reality of rural territories and of these women, who can now be followed on their blog.

FR Il y a dix ans, des femmes se sont réunies autour d’un constat : trouver du travail dans une commune isolée n’est pas chose aisée. Grâce à la démarche appréciative, elles osent se lancer et créer un magazine positif, qui met en valeur les initiatives portées par les femmes de notre territoire. Notre volonté est de montrer une réalité positive des territoires ruraux et de ces femmes, que  vous pourrez maintenant suivre sur leur blog.

EL Πριν από δέκα χρόνια, μερικές γυναίκες που ζούσαν στην περιοχή Ardèche συγκεντρώθηκαν γύρω από την παρατήρηση ότι η εύρεση εργασίας σε μια απομονωμένη αγροτική κοινότητα δεν είναι εύκολη. Χάρη στην εκτιμητική προσέγγιση, τόλμησαν να κάνουν τη βουτιά και δημιούργησαν ένα θετικό περιοδικό, το οποίο ανέδειξε τις πρωτοβουλίες των γυναικών στην περιοχή μας. Στόχος τους είναι να δείξουν τη θετική πραγματικότητα των αγροτικών περιοχών και αυτών των γυναικών, οι οποίες μπορούν πλέον να παρακολουθούνται στο blog τους.

CAT Fa deu anys, algunes dones que vivien a l’Ardèche, es va reunir al voltant de l’observació de que no és fàcil trobar feina en una comunitat aïllada. Gràcies a l’enfocament apreciatiu, es van atrevir a donar el pas i crear una revista positiva que posés de manifest les iniciatives de les dones de la seva zona. La seva voluntat és mostrar una realitat positiva dels territoris rurals i d’aquestes dones, a més a més ara ja les podeu seguir al seu bloc.